Firebird

Firebird 3.0

Miễn phí
Firebird là một mở nguồn SQL relational cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống
Người dùng đánh giá
4.1  (100 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.0.3 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Firebird là một mở nguồn SQL relational cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống chạy Linux, Windows, và rất nhiều Unix.Firebird cung cấp Đầy đủ hỗ trợ cho lưu lại các thủ tục và khởi động, Full ACID compliant transactions, Referential sự chính trực, Multi Generational Architecture (đôi khi được gọi là MVCC), hỗ Trợ cho External Functions, SQL hoạt động có thể gửi asynchronous thông báo sự kiện với khách hàng, thứ Ba bữa tiệc công cụ, kể cả GUI hội đồng quản trị công cụ và replication công cụ, cẩn Thận viết - hồi phục nhanh, không cần mua bán gỗ tròn và còn nhiều hơn nữa
Thông tin được cập nhật vào: